Friday, December 19, 2014

Pengenalan Ilmu Fiqh. (Siri 2)

بسم الله الرحمن الرحيم


Sifat syumul fiqh yang merangkumi segala aspek dan keperluan hidup manusia. 

Antara keistimewaan fiqh Islami ialah, ia mengandungi seluruh aspek kehidupan manusia. Peranan fiqh dalam kehidupan manusia ialah untuk menjaga maslahah dan menolak mafsadah. 

Sebahagian ulama membahagikan ilmu fiqh kepada 4 bahagian iaitu ibadat, munakahat, muamalat, dan jinayat.

Dalam kitab Al Fiqhul Manhaji, pengarang membahagikan ilmu fiqh kepada 7 bahagian yang meliputi kehidupan peribadi dan masyarakat, iaitu :


      1.       Hukum hakam yang berkait dengan ibadat kepada Allah, seperti wudhu, solat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Hukum hakam ini dinamakan sebagai Al Ibadat.
      
      2.       Hukum hakam yang berkait dengan kekeluargaan ,seperti pernikahan, penceraian, nasab keturunan, menyusu, nafkah, pewarisan, dan sebagainya. Hukum hakam ini dinamakan sebagai Al Ahwal Asy Syakhsiah.

      3.       Hukum hakam yang berkait dengan manusia, seperti cara bermuamalat dengan mereka, pembelian, arrahnu, sewa, dan lain-lain. hukum hakam in dikenali sebagai Al Muamalat.

      4.       Hukum hakam berkenaan dengan seorang pemerintah yang mesti menegakkan keadilan dan menghalang kezaliman dan melaksanakan hukuman, serta kewajipan bagi orang yang diperintah untuk taat pada pemerintahan selagi tidak pada perkara maksiat. Dinamakan hukum hakam ini sebagai Al Ahkamu Al Sultaniyah, atau As Siyasah Asy Syariyyah.

      5.       Hukum hakam berkenaan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah yang melakukan jenayah, serta hukuman yang dijalankan untuk menjaga keamanan dan undang-undang, hukuman kepada pembunuh, pencuri, peminum arak, dan lain-lain. hukum hakam ini dipanggil Al Uqubat.

      6.       Hukum hakam yang berkait dengan hubungan antara negara-negara Islam dengan negara-negara lain ketika peperangan dan ketika aman. Dinamakan fiqh ini sebagai Al Siyar.

     7.       Hukum hakam berkaitan dengan akhlak. Hukum ini dinamakan sebagai Al Akhlak.

Allahu a'lam.

Rujukan : Al Fiqhul Manhaji.

Silakan baca siri yang pertama di sini : fiqhdanperubatan.blogspot.com

Disusun oleh :

Muhammad Nabil bin Abdullah
Mahasiswa Tahun 6, 
Fakulti Perubatan, 
Universiti Mansurah. 

No comments:

Post a Comment